Evidences
Gezondheidseducatie: een staat van Totaal Welzijn

MASTER in de Biomedische Decodering van kwalen, ziekten en ongevallen volgens de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Kwalen, ziekten en ongevallen biomedisch decoderen

MASTER in de Biomedische Decodering van kwalen, ziekten en ongevallen volgens de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde

Autonoom leren decoderen

Opleiding 2020 met vernieuwd programma
Opgelet, deze opleiding zal pas in 2022 opnieuw worden gegeven.

« Voordat je iemand geneest, vraag hem of hij bereid is de dingen op te geven die hem ziek maken »

Hippocrates

Voor wie?

Voor elke gezondheidswerker die zijn kennis en vaardigheden wil verdiepen op het gebied van sensitieve, coöperatieve, biomedische decodering om cliënten te helpen hun vermogen tot spontane genezing aan te spreken.

Voor iedereen die (opnieuw) aansluiting wil vinden bij zijn of haar zelfgenezend vermogen en welbevinden en autonoom wil instaan voor zijn of haar gezondheid in samenwerking met de gezondheidswerkers waarop een beroep wordt gedaan voor zichzelf of een familielid.

Doel van de opleiding:

 • Het verbandenleggend vermogen ontwikkelen om de vele kennis en technieken aan te wenden voor de biomedische decodering van een kwaal, ziekte, ongeval of ongemak.
 • Autonoom leren biomedisch decoderen van een ziekte, aandoening of ongeval door verbanden te leggen tussen de biologische beginselen van de evolutie, embryonale ontwikkeling en persoonlijke ervaring.
 • Begrijpen hoe de cliënt kan helpen om in zijn genealogische, perinatale en persoonlijke geschiedenis de afdruk op te sporen van zijn pathologie en deze te decoderen, teneinde de evolutionaire zin ervan te vatten.
 • Leren om de cliënt te helpen om tot samenwerking te komen met de gezondheidwerkers die hem ondersteuning bieden (medisch personeel, familie, vrienden, de verschillende rijken van het Leven, ...) opdat hij/zij de nodige handelingen kan stellen voor zijn/haar herstel.
 • Spontane genezing bestuderen als psycho-neuro-biologisch fenomeen opdat het een bewust en reproduceerbaar proces kan worden.
 • Beter leren begrijpen dat onze rationele intelligentie niet volstaat om tot genezing te komen en dat ook de intelligentie van het lichaam, de zintuigen en de emotie minstens even essentieel zijn.
 • Emoties zintuiglijk leren beleven en verwerken door een ziekmakende conflictsituatie of pathogeen trauma op te roepen en de hierdoor (onbewust) getriggerde blokkades te overwinnen.
 • Het biologische potentieel tot welbevinden tot ontwikkeling helpen komen dankzij een praktisch, lichamelijk toepassen van neurowetenschappelijke ontdekkingen om over te schakelen van een negatief-reactieve naar een positief-actieve hersenmodus.
 • Onze zintuigen wakkermaken om meer en beter naar zichzelf te kunnen luisteren, om te leren detecteren wat ons schade berokkent, wat ons tot leven brengt en ons verbindt met de scheppende kracht van het leven, met de verschillende rijken van het Leven en met het onmetelijke reservoir aan remedies dat voorhanden is.
 • Bewust worden van wat lichaam, ziel en geest verbindt dankzij de biomedische decodering van kwalen, ziekten, ongevallen of ongemakken die tot uitdrukking komen in de beleving van de cliënt en deze aansporen om vaardigheden te ontwikkelen ten behoeve van zijn/haar evolutie en zelfverwerkelijking.

Module 1: Intensieve kennismaking met de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Deze eerste module is facultatief voor zover men onderdelen ervan reeds heeft gevolgd in het kader van een eerdere opleiding in de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®.

Wie de vier dagen een tweede keer wil volgen, krijgt 50% korting.

Deze eerste module is verplicht voor wie de andere 3 modules wenst te volgen en gecertificeerd wil worden als Master in de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Leren werken met de 4 tools ter bevordering van onze gezondheid

Deze nieuwe medische benadering brengt de cliënt tot het besef dat gezondheid niet alleen staat voor de afwezigheid van lichamelijke symptomen, maar ook voor een energetisch, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn.

Daarom is het essentieel dat we onze zintuigen, emoties en gevoelens wakkermaken waarmee we leren waarnemen welke elementen uit onze omgeving (familiaal, sentimenteel, professioneel, maatschappelijk) ons verbinden met het leven of eerder met het lijden, en wat in die omgeving ons kan doen genieten van onze verbinding met de verschillende rijken der levende wezens en het leven zelf.

Elke kwaal of ziekte, elk ongeval of ongemak heeft tot doel ons te helpen in onze evolutie, ons te helpen een einde te maken aan onze ziekmakende gedragingen en attitudes en aan datgene wat onze evolutie in de weg staat, door ons open te stellen voor een hoger welzijn in de verschillende domeinen van ons bestaan.

Dankzij specifieke tools die leiden naar meer zelfkennis, helpt de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde om onze rationele en emotionele intelligentie te vergroten en ons leven richting te geven. Met deze instrumenten verzamelen we de nodige informatie om aan preventie te doen, of om onze zelfgenezende kracht te stimuleren door de evolutionaire, biomedische zin van onze kwalen, ziekten, ongevallen en ongemakken te ontrafelen.

Deze bijzondere benadering van de geneeskunde wil de patiënt in staat stellen om actief samen te werken met zijn zorgverstrekkers, en concrete maatregelen te nemen om herstel en welzijn in alle levensdomeinen te bevorderen.

Dag 1: De Psychogenealogie als werkinstrument van de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

De Genealogie van het gelukWe leren ontcijferen hoe de belevenissen en ervaringen van onze voorouders, die in onze genen zijn verankerd, in resonantie zijn met de aandoeningen en situaties die ons te beurt vallen. Door onze stamboom op papier te zetten en er structuur in te brengen, sporen we op hoe de beleving van die voorouders biomedisch in onze cellen werd gecodeerd en tot uitdrukking komt in onze kwalen, ziekten, ongevallen en ongemakken. We gaan het terrein onderzoeken, analyseren en decoderen en alchemistisch werken aan preventie en genezing.

Concreet gaan we de transgenerationele constanten (herhalingen) opsporen (gewoonten, ziekten, ongevallen, beroepen, …) die de sfeer uitmaken van de familie die epigenetisch invloed uitoefent op ons leven in alle domeinen van ons bestaan.

Om de kennis van deze en de daaropvolgende modules van deze Masteropleiding ten volle te kunnen benutten, is het sterk aanbevolen ons boek te lezen, uitgegeven bij Editions Grancher:

"Psychogénéalogie: Manuel d'autodécryptage de votre arbre-minute" (Psychogenealogie: Handboek decoderen van de stamboom à la minute – voorlopig enkel verkrijgbaar in het Frans).

Dag 2: De Perinataliteit als werkinstrument van de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Focus op je perinataliteitWe leren ontcijferen hoe de sfeer in het koppel van onze ouders en de periode in de moederbuik bepaalden hoe we denken, waarnemen en diverse scenario’s in ons leven aantrekken.

We worden ons bewust van de manier waarop onze ouders dachten/denken en dingen beleefden/beleven en hoe dat ons eigen leven (missie, zelfverwezenlijking) epigenetisch determineerde, en leren dit determinisme te nuanceren.

Het is mogelijk om onze mentale, emotionele en gedragsmatige patronen te decoderen en er meester over te worden. Door ze verstandig in te zetten, leggen we bloot welke gaven en talenten ons werden doorgegeven om onze levensdromen waar te maken.

Het is mogelijk na te gaan of de verhalen van onze ouders over onze perinatale periode (de leugens, de verzwegen elementen, de verzonnen verhalen, …) relevant zijn of niet, kloppen of niet. Ook bij weeskinderen of vondelingen zijn deze verhalen te reconstrueren aan de hand van hun levensgeschiedenis.

Dag 3: De biomedische decodering van het Theo-Mytho-Chrono-Biologisch Dossier als werkinstrument van de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Ontdekking van de Coöperatieve Sensitieve GeneeskundeDoor ons eigen Biomedisch Dossier in te vullen, leren we een balans op te maken van onze gezondheid en ons leven en houden we de relevante persoonlijke gegevens bij om deze later te gebruiken.

Het dossier dient om onze zelfkennis aan te zwengelen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen om de geheugens van wat we hebben be-leefd te reactiveren (Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Met wie? Waarom?). Doorheen deze verzameling van sporen en elementen gaan we op zoek naar de constanten (herhalingen) in de verschillende domeinen van ons leven, teneinde het doel, de zin en de wijsheid ervan te achterhalen.

Doel is de relevante informatie te vergaren waarmee we onze kwalen, ziekten, ongevallen of ongemakken kunnen decoderen, de oorsprong ervan opsporen in onze stamboom en perinataliteit, en bewust worden van de veranderingen die we dienen door te voeren in ons leven om tot een hoger welzijn te komen, ons lichaam aan te zetten tot regeneratie en het psycho-neuro-bio-logische systeem van de spontane genezing in gang te zetten.

Dag 4: De piramide ter bevordering van de genezing als werkinstrument van de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde ®

Piramide ter bevordering van de genezingWe leren kwalen, ziekten, ongevallen of ongemakken decoderen aan de hand van een piramide met 9 niveaus teneinde het doel, de zin en de wijsheid ervan te ontdekken en zo het genezingsproces te bevorderen.

Doel is de goddelijke logica te zien achter de genealogische geschiedenis van onze voorouders, onze eigen perinatale geschiedenis, persoonlijke ervaringen en belevenissen en de kwaal of ziekte, het ongeluk of het ongemak dat ergens werd getriggerd.

Elke deelnemer kiest een aandoening, acuut (repetitief of ongeneeslijk) of chronisch, nog actief of reeds genezen, en gaat daarmee aan de slag om de 9 logische niveaus van de piramide ter bevordering van de genezing en regeneratie te bestuderen aan de hand van het eigen levensverhaal (dossier) en de beschikbare informatie in de literatuur en op het internet.

Dit instrument laat ons toe de informatie te beheren die nodig is om een ziekmakende situatie, een ongeval of een ziekte te ontrafelen en te komen tot het doel, de zin de de wijsheid die erachter schuilen.

Belangrijke noot:

De Light Sensitive Danse®, als werkinstrument van de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Jezelf in beweging brengen en motiveren is de eerste noodzakelijk stap om jezelf (nieuw) leven in te blazen.

Tijdens deze vierdaagse komt ook lichaamswerk aan bod, dat ons zal helpen om onze gevoeligheid (de zintuigen), onze waarnemingen en ons vermogen om naar onszelf te luisteren aan te scherpen.

Het is van primordiaal belang dat we ons bewust worden van het feit dat rationeel intellect alleen niet volstaat. Willen we komen tot een hoger niveau van welzijn, dan zijn zintuiglijke en emotionele intelligentie onontbeerlijk.

Module 2: Hyperconnectiviteit

Deze eerste vijfdaagse module is van kapitaal belang om onze prefrontale neuro-motorische, sensorische en cognitieve capaciteiten te ontwikkelen. Zij vormen de basisvaardigheden om de verbanden te leggen waarmee we onze kwalen, ziekten, ongevallen en ongemakken kunnen decoderen en de weg inslaan naar genezing volgens de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®.

Een aandoening of ongeval bio-medisch decoderen en de multifactoriële oorsprong ervan blootleggen, vergt een multidisciplinaire benadering.

Verdoofd zijn, onwetend of vervreemd zijn, geheugenverlies en regressie spruiten voort uit een verlies van neuronen en schakels (fysiek, energetisch, affectief, psychisch, sociaal en spiritueel) die instaan voor de onderlinge verbindingen.

Het menselijk groeiproces vergt de ontwikkeling van alle 9 onderdelen van onze hersenen en hun onderlinge verbindingen, opdat we op basis van de situaties en ervaringen die zich voordoen in ons leven, leren beleven, kennis opdoen, een innovatief genie ontwikkelen, geheugens opbouwen, kortom, vooruitgaan.

Zichzelf openstellen voor de natuurlijke evolutie van het leven

Om de biologische boodschappen van het lichaam te horen en te helen, dienen we te bestuderen hoe het zichzelf heeft opgebouwd in de evolutionaire scheppingsspiraal van de 8 levende rijken.

Dankzij de sensitieve en emotionele intelligentie van het lichaam, kunnen we in contact komen met elk van deze 8 rijken. We kunnen ze ervaren, voelen, en niet alleen mentale beelden ervan waarnemen, maar ook de kenmerken en psychomotorische werkwoorden die tekenend zijn voor hun gelijkenissen en verschillen, en voor het ontstaan van ziekten (pathogenese).

Het toeval van Darwin en de noodzaak van Lamarck kunnen vandaag in harmonie naast elkaar bestaan. We kunnen veel opsteken van alle levende wezens via de biomimetiek (plantkunde, ethologie).

Zichzelf openstellen voor de natuurlijke evolutie van de perinataliteit

Om de biologische boodschappen van het lichaam te horen en te helen, moeten we eerst bestuderen hoe het zichzelf tijdens de embryonale ontwikkeling heeft opgebouwd op basis van de evolutionaire scheppingsspiraal van de 8 levende rijken.

De chronobiologie van de perinatale periode stelt ons werkelijk in staat om alle stadia van de geschiedenis van de natuurlijke evolutie te herbeleven doorheen de 8 rijken van het Leven.

Kennis van de scheppingskracht van de evolutie laat toe de evolutie van de schepping te vertalen naar de evolutie van een embryo en te herkennen in welk equivalent stadium als embryo een blokkade is opgetreden en wat de neuro-cognitieve en gedragsmatige gevolgen daarvan zijn.

Met deze kennis kunnen we nieuw licht werpen op transgenerationele en congenitale genetische aandoeningen.

Stamcellen laten zien dat het genetische potentieel van alles in alles vervat zit, maar dat de uitdrukking ervan epigenetisch wordt bepaald en plastisch is.

De ruimtelijke verdeling van stamcellen in 4 concentrische embryonale lagen (endoderm, endo-mesoderm, meso-ectoderm en ectoderm) bepaalt hun differentiatie in gespecialiseerde orgaancellen die specifiek zijn voor elk van de 12 aan elkaar gekoppelde (orgaan)stelsels van het menselijk lichaam.

De biomedische decodering is gebaseerd op de studie van het embryonaal kiemblad (endoderm, mesoderm, ectoderm) waaruit de cellen afstammen die verwond werden tijdens een ongeval of aangetast werden door een ziekte.

Door de vorm, functie en psycho-neuro-biologische opbouw van de verschillende embryonale kiembladen te bestuderen, krijgen we inzicht in het Doel, de Zin en de Wijsheid achter de ziekten die er verband mee houden.

Dankzij de sensitieve en emotionele intelligentie van het lichaam, kunnen we onze vitale kracht aanwakkeren en de onderdrukte perinatale herinneringen aan het licht brengen die verband houden met het ontstaan van ziekte of een ongeval.

Zichzelf openstellen voor de natuurlijke evolutie van de 9 hersendelen

Om de biologische boodschappen van het lichaam te horen en te helen, moeten we het verband kunnen leggen tussen het psychische conflict (stress) van het hersengebied en het zieke orgaan.

Elk van de 8 levende rijken ontwikkelt een soort van collectief en individueel brein dat aangeeft welke intelligentie niet alleen de desbetreffende fase in de evolutie stuurt, maar ook de ziekte, die een doel, een zin en een wijsheid heeft.

De ontwikkeling van dat brein bij de opeenvolgende soorten zal bepalend zijn voor de configuratie van de menselijke hersenen en een functie zijn van de (veranderende) noden waarin moest worden voorzien.

De ontwikkeling van de 9 hersendelen (gaande van de hersenen van de regenworm tot onze prefrontale cortex) én van hun lateraliteit (links-rechts) verloopt parallel met de ontwikkeling van nieuwe organen die een antwoord moeten vormen op de vraag naar nieuwe functies en gedragingen, nodig om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving.

Dankzij de sensitieve en emotionele intelligentie van het lichaam kunnen we sensorisch-motorische neuronen aanspreken, nieuwe neuronale verbindingen tot stand brengen, en ons brein reorganiseren en efficiënter maken.

Zichzelf openstellen voor de natuurlijke evolutie van de kennis

Ziekte, ongemakken en ongevallen biomedisch decoderen en de multifactoriële oorsprong erachter ontwaren, vergt een multidisciplinaire aanpak.

De kennis (gnosis) is gebaseerd op 8 pijlers - 4 exoterische (Wetenschap, Kunst, Religie en Filosofie) en 4 esoterische (Alchemie, Magie, Kabbala en Astrologie). Samen stellen ze ons allen in staat om als Koning, Priester en Profeet op te treden, dirigent te zijn van ons eigen leven en dat van degenen die we vertegenwoordigen aan de buitenkant.

Doel is bedreven te worden in de kunst van het zich goed voelen en zichzelf genezen aan de hand van een zekere vorm van wijsheid gebaseerd op een veelvoud aan kennis, een wijsheid die de code vormt naar gezondheid als leidraad in alle aspecten van het leven: huwelijk, gezin, beroep, economische en sociaal-politieke situatie.

Zichzelf openstellen voor de Theo-Mytho-Chrono-Bio-Logie

Ziekte, ongemakken en ongevallen biomedisch decoderen, vereist een besef dat de geschiedenis van het leven zich voltrekt volgens een welbepaalde chronologie die een welbepaalde zin heeft.

Theologieën (theos = god, logos = woord, leer) en mythologieën (mythos = verhaal) onthullen ons, middels kosmologieën, genealogieën, psychologieën van goden en monsters, de betekenis van de biologie en de evolutie van het leven.

Zichzelf openstellen voor de symboliek van het menselijk lichaam en op zoek gaan naar de constanten

 • Het DNA, de Torah en de I Tjing
 • De cellen en de mens van Vitruvius
 • De organen en de planeten
 • De 12 orgaanstelsels en de sterrenbeelden
 • De 4 gezichten van ATMA
 • De polariteiten: noord-zuid, craniosacraal
 • De lateraliteit van het lichaam: links-rechts, vader-moeder, partner-kinderen, broers en zussen, vrienden
 • De aanzichten: voorkant-achterkant; confrontatie-verraad

Zichzelf openstellen voor epigenetica en epimemetica

Epigenetica en epimemetica stimuleren het neuro-psycho-bio-logische proces van de spontane genezing.

Met het placebo- en nocebo-effect beschikken we over de mogelijkheid om in te werken op onze genen en zo onszelf spontaan te genezen of ziek te maken.

Met de sociale netwerken hebben we het epimemetische vermogen om de evolutie van de samenleving te beïnvloeden.

De intelligentie achter stress

Door het fenomeen stress beter te begrijpen, kunnen we het neuro-psycho-biologische proces van de spontane genezing stimuleren.

Stress is niet wat we denken. Het is ons prefrontale brein dat stress uitlokt om te breken met de archaïsche reflexen van vluchten, vechten of bevriezen, met onze pathogene automatismen en limbische overtuigingen.

Stress heeft tot doel ons alert te maken, ons uit te nodigen over te schakelen op het prefrontale brein, dat meer afstand kan nemen ten aanzien van onze conflicten of trauma’s en het grotere plaatje ziet. Zo zijn we in staat beter te nuanceren, een eigen mening te vormen en vernieuwende antwoorden te verzinnen op soortgelijke situaties.

Zichzelf openstellen voor de geheugens van de astrale en cellulaire cycli

De enorme elektromagnetische velden veroorzaakt door de bewegingen van de hemellichamen in ons zonnestelsel werken vanaf de geboorte epigenetisch in op ons DNA.

De cycli van deze planeten bepalen de biologische cycli die in ons en onze cellen gegrift zijn (autonomie, …).

Onderwijs: niet afzien, maar plezier beleven

Het neuro-psycho-biologische proces van spontane genezing kan gestimuleerd worden door het vermogen tot genot in ons brein te activeren.

Duizenden jaren lang werden de amygdalae van het cerebellum getraind om nefaste situaties op te sporen en te vermijden. Er is echter in ons een biologisch potentieel tot welzijn aanwezig dat we kunnen ontwikkelen middels diepgaand lichaamswerk waarmee we overschakelen van een negatief-reactieve hersenmodus naar een positief-actieve. Het is aan ons om de prefrontale emoties die gepaard gaan met welzijn te cultiveren teneinde ons lichaam in staat te stellen zich te herbronnen.

De neurowetenschappen hebben op vandaag al het bewijs geleverd dat we ons brein kunnen trainen in het ervaren van vreugde, kalmte, vertrouwen en geluk.

Module 3: Vervolmakingsmodule biomedische decodering van kwalen, ziekten, ongevallen en ongemakken van de 12 orgaanstelsels van het menselijk lichaam

« Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte » - Hippocrates

Dankzij de hyperconnectie tussen alle bestaande disciplines, zullen we in staat zijn om de piramide ter bevordering van de genezing in te vullen en de constanten te ontwaren in de verbanden tussen de eerste 7 niveaus. Op die manier kunnen we vervolgens het doel, de zin en de wijsheid achterhalen van elke ziekte, ongeval of ongemak.

Zo raken we stilaan doordrongen van het inzicht dat elk gedrag, zelfs "pathologisch", op zijn plaats is en voortspruit uit een positieve intentie om te overleven en te evolueren op persoonlijk en sociaal vlak (offers).

Elke deelnemer wordt uitgenodigd om de bestudeerde ziekte van zijn keuze voor te stellen tijdens de studie van het desbetreffende orgaanstelsel.

 1. Het ademhalingsstelsel
 2. Het spijsverteringsstelsel
 3. Het urinewegstelsel
 4. Het reproductiestelsel
 5. Het beschermingsstelsel
 6. Het hart
 7. Het vasculaire of bloedvatenstelsel: aders, venen en lymfevaten
 8. Het bloed: de 3 lijnen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes), het protéion of bloedorgaan
 9. Het bewegingsapparaat en het verdedigingsstelsel
 10. Het zenuwstelsel: autonoom, motorisch, sensorisch
 11. Het hormonaal stelsel
 12. Het immuunstelsel

Voor elke ziekte behorend bij deze 12 stelsels gaan we samen op zoek naar de psychomotorische (werk)woorden en universele thema’s die gemeenschappelijk zijn aan alle patiënten die de ziekte hebben ontwikkeld.

Module 4: Vervolmaking in de biomedische decodering van geestesstoornissen en psychiatrische aandoeningen volgens de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

De pandemie van psychiatrische aandoeningen en ziekten, vaak verkeerd begrepen en behandeld, vraagt om een module die integraal aan dit onderwerp wordt gewijd.

Hoe kunnen we in een suïcidale wereld van gekken, gezond van geest blijven of weer gezond van geest worden en het doel, de zin en de wijsheid van de waanzin achterhalen?

Om een nieuw perspectief en een andere benadering van psychiatrische stoornissen te kunnen bieden, is een welbepaalde opbouw nodig:

 • De officiële en officieuze verhalen over de geschiedenis van de psychiatrie kan niet anders dan empathie opwekken: marteling, gevangenschap, hyperdiagnose (cf. DMS V of diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen van de American Psychiatric Association), overmedicatie.
 • Door ons bewust te worden van de verschillende persoonlijkheden en temperamenten van de mens, zullen we beter kunnen omgaan met de verschillen en de complementariteiten in onze relaties. Zo leren we ziekmakende conflicten vermijden om beter en harmonieuzer samen te leven.
 • We leren over aangeboren én verworven psychische stoornissen bij kinderen die verband houden met misbruik door ouders of instellingen (vb. gebrek aan zorg, ziekenhuissyndroom, incest, pedofilie).
 • Daarnaast gaan we psychische stoornissen decoderen door ons te baseren op de evolutie, de ethologie, de etnopsychiatrie, de biologie, de neurowetenschap en zelfs sommige films (vb. Walt Disney) teneinde het doel, de zin en de wijsheid van deze pathologieën te begrijpen.
 • We leren zgn. hersenconstellaties begrijpen, de gevolgen van combinaties van meerdere gelijktijdige of opeenvolgende psychologische conflicten of trauma’s (bv. partner en kind in gevaar, enz.).
 • We bestuderen de belangrijkste categorieën van psychiatrische pathologieën:
  • Neuroses
  • Borderline
  • Narcisme en seksuele perversie
  • Psychopathische stoornis
  • Psychosen: schizofrenie, paranoia, hallucinaties, manische depressie, zelfvernietiging, zelfmoord, mentale handicaps, dementie, anorexia-boulimie (magerzucht-vraatzucht), verslaving, enz.

Certificering

Deelnemers die de certificering wensen te ontvangen, zullen door de trainers worden beoordeeld op hun actieve deelname en betrokkenheid bij de sensitieve praktijkoefeningen en het lichaamswerk, de empathie en interactie binnen de groep en met de lesgevers, evenals op de mondelinge voorstelling van de genezingspiramide ten aanzien van de door hen gekozen ziekte.

Er wordt ook een schriftelijke proef voorgesteld die daags vóór module 4 op coöperatieve wijze wordt gecorrigeerd.

Het is van primordiaal belang dat elke deelnemer de overgedragen kennis en knowhow op afdoende wijze heeft geïntegreerd vooraleer men deze kan doorgeven aan en ten dienste kan stellen van anderen.

Komende data

Workshop

Master in de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde®

Voor wie?

Voor gezondheidswerkers en iedereen die bezig is met gezondheid

Animators

Eduard en Judith Van den Bogaert

Datum

Module 1: Intensieve kennismaking met de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde® (module van 4 dagen)

Module 2: Hyperconnectiviteit (module van 5 dagen)

Module 3: Vervolmakingsmodule biomedische decodering van kwalen, ziekten, ongevallen en ongemakken van de 12 orgaanstelsels van het menselijk lichaam (module van 5 dagen)

Module 4: Vervolmaking in de biomedische decodering van geestesstoornissen en psychiatrische aandoeningen volgens de Sensitieve Coöperatieve Geneeskunde® (module van 5 dagen)

Uren

Van 9u30 tot 18u30

Waar

 

Prijs

XXX € indien betaald 20 dagen voor, XXX € na (incl. BTW).

Gelieve de betaling als volgt over te maken:

Account: SPRL Evidences
IBAN: BE39 7512 0749 0619
BIC: AXABBE22
Banque: AXA

Met de woorden "Master", uw naam en de datum van de activiteit.

De datum van reservering valideert het voorkeurstarief. Geen terugbetaling 5 dagen voor het seminar, behalve in het geval van een gecertificeerde ziekte, een familiebegrafenis of de mogelijkheid van uitstel om een GELDIGE reden.

Accommodatie

 

Catering

 

Online registratie voor de workshop

Gelieve de onderstaande velden in te vullen (* [Verplicht]):

Vul indien mogelijk alle velden in, zodat we je aanvraag zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken.

Voer een naam in
Voer een adres in
Postcode invoeren
Voer een stad in
Een keuze maken
Een keuze maken
Voer een e-mail in
Voer een telefoonnummer in

Keuze*:

Op de hoogte blijven van andere data of locaties

Faire un choix

Opmerking over de bescherming van gegevens

In overeenstemming met de R.G.P.D.De site bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens enkel met het oog op de verwerking van uw aanvraag tot inschrijving voor het seminarie over bio-medische decodering van ziekten.

Deze gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

U wilt ook organiseren of elders aan deze workshop deelnemen?

Klik op deze link: Organiseren van activiteiten

Newsletter

Ik abonneer me op de nieuwsbrief: Nieuws, artikels & video's
Geef uw

Ontvangen: in het Nl
Ontvangen: in het Fr en het Nl